Fisketillstånd

Den nationella fiskevårdsavgiften

2023 är 45 euro / hela kalenderåret och  15 euro / 7 dygn  eller 6 euro för ett dygn. Kan betalas t.ex. i R-kioskerna

Se mera på Forststyrelsens hemsida

Fiskevårdsavgiften skall betalas
· om du är 18-64 år gammal
· om du bedriver handredskapsfiske eller nätfiske
· när du fiskar med katsa eller nät behövs även tillstånd av vattenområdets ägare
· även ägare av vattenområde och innehavare av fiskerätt på de egna vattnen är skyldiga att  
  betala fiskevårdsavgiften på i lag om fiske avsett sätt

Fiskevårdsavgiften behöver inte betalas om
· du inte alls fiskar
· du metar eller pilkar
· du är under 18 år eller har fyllt 65 år
· du är med som medhjälpare, t.ex, nätroddare utan att hantera fångsredskap eller delta i 
  själva fångshandlingen
Se mera på www.fishpoint.net

Fiskevårdsavgiften till vattenägaren Norrnäs samfällighet

för år 2023 är 25 euro. Avgiften ska erläggas av icke-delägare och delägare som har mindre del i delägarlaget än 0,05 andelar.

Tillståndet berättigar till fiske med följande redskap:
5 st nät, 3 X 30 m försedda med märke på flöte eller sticka. OBS! minsta maskstorlek 40 mm
2 st strömmingskötar, 3 X 30 m,
1 st kastspö,
1 st metalltrådskasse, maskvidd 35 mm samt mete. Täta kassar är förbjudna.

Har du tidigare erlagt avgiften erhåller du automatiskt en giroblankett. Vänligen meddela kassören vid adressförändringar eller om du inte tidigare betalt avgift.
Fisketillståndsavgiften 25 euro kan också betalas in direkt på samfällighetens konto t.ex. via Internet, uppge namn och adress:
Norrnäs samfällighet
Närpes Sparbank 496312-23805
IBAN FI82 4963 1220 0038 05  BIC-kod ITELFIHH


Fisken är en förnyelsebar resurs, fiska därför på ett vettigt sätt. Visa också i övrigt hänsyn mot naturen. För att skydda sjöfågeln bör t.ex. näten tas upp på morgonen och inte stå ute i dagatal. Ge akt på vilka områden som är fredade: Fredningar. Det är också förbjudet att fiska under den tid fiske fredats, fisk som inte fyller minimimåttet (t.ex. sik 30 cm), genom pulsande och skrämmande och med användning av sprängämnen. Som fritidsfiskare har du inte heller rätt att fiska i förvärvssyfte.

Vi önskar GOD FISKELYCKA!