Stämmoprotokoll 2020

Protokoll över Norrnäs samfällighets ordinarie årsstämma den 28 juni 2020.
Stämman hölls i Norrnäs uf:s paviljong vid Verkan.
Närvarande var tjugo personer.
Tidigare annonserad stämma 29.3 annullerades på grund av restriktionerna föranledda av det då rådande coronaläget.


§ 1
Efter att samfälligheten bjudit på kaffe öppnade samfällighetens ordförande Cindi Groop stämman klockan 19.15.

§ 2
Cindi Groop valdes till ordförande för stämman, Anders Wester valdes till protokollförare och Urban Snickars valdes till vice ordförande att leda stämman under punkt åtta.

§ 3
Till protokolljusterare och rösträknare utsågs Johan Lassas och Carl-Eric Wester.

§4
Konstaterades att stämman var lagenligt sammankallad och beslutför.
Bilaga 1.

§5
Stämman godkände att delägarförteckningen från 2014 kan utgöra grund för röstlängden. Roger Lassas föreslog att röstning bör ske enligt mantal. Vid eventuell röstning röstar således var och en enligt sin andel i samfälligheten och röstlängd uppgörs i samband med röstningen.

Deltagarförteckning, bilaga 2:

Antfolk, Karl Johan för Milan 11-22
Antfolk, Kim för Milan 11-22 m.fl.
Grans, Jarl-Erik - utan rösträtt
Groop, Cindi för Bengts 9-142 m.fl.
Lassas, Johan för Husviken 8-109 m.fl.
Lassas, Roger för Uppgård 3-18 m.fl
Nordman, Tor-Erik för Västerholm 5-72 m.fl.
Nordström, Sven för Norrgård 1-42 m.fl.
Nordström, Inga för Börsskär 5-21
Nygård, Anders för Finne 11-91
Nygård, Karl Johan för Åke 11-115
Ricksén, Kaj för Skarpudden 12-119 m.fl.
Sjöström, Johnny för Sjöstrand 12-67 m.fl.
Skomars, Linda för Milan 11-22
Snickars, Gunilla för Nyckelbo 6-67
Snickars, Urban för Snickars 6-72
Strandberg, Mika för Räfberg 16-11 
Vesterlund, Mathias för Lassas 3-52 m.fl.
Wester, Anders för Bernhardas 2-203
Wester, Carl-Eric för Bernhardas 2-203


§ 6
Föredragningslistan godkändes som sådan.

Bilaga 3.

§ 7
Stämman delgavs i såväl skriftlig som muntlig form styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och kassaställning samt revisorns utlåtande för verksamhetsåret 2019.

§ 8
Under vice ordförandens ledning godkändes verksamhetsberättelsen, fastställdes bokslutet och beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att den ansamlade förlusten 27 341,15 euro överförs i ny räkning.

§ 10
Stämman beslutade att samma arvoden som tidigare verksamhetsperiod skulle gälla, d.v.s. ordföranden, kassören och sekreteraen erhåller 50 euro per protokollfört möte och övriga ledamöter 30 euro. Arvoden vid förrättningar är 20 euro per timme och km-ersättning skall betalas enligt statens taxa. Revisionen sker mot räkning.

Styrelsens önskan om att samfälligheten består styrelsen på middag i samband med det konstituerande mötet bifölls av stämman.

§ 11
I tur att avgå ur styrelsen var Cindi Groop och suppleanten Stefan Snickars samt Johnny Sjöström och suppleanten Linda Skomars.
Groop med suppleanten Snickars samt Sjöström återvaldes enhälligt för perioden 2020– 2022.
På förslag av Linda Skomars valdes Mathias Vesterlund enhälligt till ny suppleant för Sjöström.

Till delägarlagets representant vid fiskeriområdets stämmor 2021 återvaldes Johnny Sjöström med Kaj Ricksén som suppleant.

§ 12
Till att granska samfällighetens verksamhet år 2020 valdes GR Dan Liljedal med GR Mårten Vikberg som ersättare.

§ 13
Kallelse till samfällighetens stämmor skall i enlighet med stadgarna göras i tidningen Syd-Österbotten.

§ 14
De medel som enligt §83 lagen om fiske delats ut till delägarlaget och tidigare genom beslut i samfälligheten tillfallit fiskeområdet, skall enligt beslut inom Södra Kust-Österbottens fiskeriområde i fortsättnigen förbli hos delägarlagen. År 2018 var ersättningen för Norrnäs samfällighet 639,51 euro.

§ 15
Ersättningen vid inlösen av tillandning skall enligt styrelsens förslag vara samma som tidigare, d.v.s. 3 euro/kvm vid vägförsedd tomt och 2,50 euro/kvm på väglösa holmar. För inlösen vid mark utan byggrätt sker ersättning enligt värdering.
Förslaget omfattades av stämman.

§ 16
Priset för fisketillstånden bestämdes till 25 euro och detta pris gäller åren 2020 och 2021.
Fisketillstånd bör lösas av alla icke-delägare eller delägare med mindre del än 0,05 andelar i samfälligheten. För delägare med större andel gäller fritt fiske i enlighet med vad fiskelagen från år 2016 stipulerar. Vid nätfiske är minsta knutavstånd 40 mm.

§ 17
För utplantering av fiskyngel år 2021 beviljade stämman 6 000 euro. Årets beställning är redan gjord, men har inte till alla delar uppfyllts på grund av slarv från Fiskarförbundets sida, bl.a. har inga sikyngel erhållits.

§ 18
Sladdning och grusning av vägarna på samfällighetens områden på Flatskäret och Verkbacken bör ske vid behov liksom röjning och städning av samma områden. Vid gemensamma talkon med fiskargillet och ungdomsföreningen består samfälligheten på trakteringen.

§ 19
Arrendeavtalet för Flatskärets hamnplatser har sagts upp av fiskargillet. Styrelsens förslag är att ett nytt arrendekontrakt för kajanläggningarna och båtplatserna på RNo 876-2 ingås med Norrnäs Fiskargille r.f.
Arrendetiden skall vara fortlöpande med ett års uppsägningstid för vardera parten, fördelningen av båtplatser sker på fiskargillets försorg och eventuella tvistemål avgörs av samfällighetens och fiskargillets styrelser. Fiskargillet har rätt att uppbära båtplatshyra och ansvarar för underhåll av kajer och förtöjningsbojar. Samfälligheten uppbär inget arrende.
Förslaget omfattades enhälligt av stämman.
Bilaga 4.

§ 20
Åsa Wallvik, ägare till lägenheten Vik 2-179 vid Verkan, har gjort en förfrågan om möjligheten att genom köp av samfälld mark kunna förstora bostadstomten, då t.ex. så gott som hela uthusbyggnaden står på samfälld mark.
Styrelsen föreslår försäljning av ca 1 200 kvm för ett pris av 3 euro/kvm. Det försålda området bör ej sträcka sig längre i väster än att bilar också i fortsättningen kan parkeras öster om vägen intill nämnda område på Verkbacken.
Stämman gav enhälligt sitt bifall till eventuell försäljning av området för 3 euro/kvm.

§ 21
Norrnäs Ungdomsförening r.f. har anhållit om ett bidrag på 10 000 euro för pågående renovering och restaurering av ungdomslokalen som bl.a. består av målning såväl inom- som utomhus.
Styrelsen föreslår att bidraget beviljas, vilket omfattades med acklamation av stämman.
Bilaga 5.

§ 22
Under övriga ärenden redogjorde Karl Johan Antfolk och Tor-Erik Nordman för planerna att restaurera fisklekplatsen vid Flatskäret genom att bl.a. bygga en damm/fisktrappa vid det yttre utloppet. Detta är nödvändigt på grund av landhöjningen som förorsakar allt mindre vattenflöde vid nuvarande lekplats.
Projektmedel kan fås via Kustaktionsgruppen till 90% av kostnaderna och resterande 10% kan ske i form av talko. Planeringen sker i samarbete med Österbottens fiskarförbund och Nordman gör upp plan och anhållan.
Bilaga 6.

Johan Lassas undrade över bristen på skötsel av Märigrunds fiskefyr.
Ägarförhållandena är något oklara och fiskargillet har hittills haft hand om underhållet. Ordföranden uppmanade fiskargillet att reda ut saken och att till nästa stämma eventuellt inkomma med en bidragsanhållan för fyrens underhåll.

Karl Johan Nygård frågade om hans anhållan till stämman 2019 om muddring i Östra Hästskärsfjärden tagits i beaktande.
Ordföranden svarade att anhållan behandlats i styrelsen, men att eventuell muddring av andra farleder har större prioritet. Nygård var införstådd med svaret.

§ 23
Inga övriga ärenden fanns för kännedom.

§ 24
Ordföranden avslutade stämman kl. 20.20 och meddelade att det justerade protokollet finns till påseende i Norrnäs Närköp under tiden 6.7–21.7.2020.
Rättelseyrkande skall inlämnas till styrelsen inom 21 dagar eller senast den 19 juli. Inom 60 dagar, eller senast den 27 augusti, kan stämmobesluten överklagas genom att väcka talan vid tingsrätten.
Protokollet får inte avlägsnans från framläggningsplatsen, kopia kan fås av sekreteraren.


Norrnäs den 28 juni 2020

Cindi Groop, stämmans ordförande                                                Anders Wester, stämmans sekretaerare

Justerat och godkänt, Norrnäs den 30 juni 2020

Johan Lassas                                     Carl-Eric Wester