Samfällighetsstämman

Enligt lagen om samfälligheter är det delägarstämman som har beslutanderätten i ett delägarlag. Vid stämman har varje delägare rösträtt i enlighet med sin andel. När ordförande för stämman väljs och röstlängden godkänns har varje mötesdeltagare likväl en röst. Också de övriga besluten vid stämman kan fattas på detta sätt, om deltagarna i stämman enhälligt kommer överens om det.

(För en samägd fastighet utövas rösträtten av de närvarande samägarna gemensamt. Om dessa inte är ense i en fråga som behandlas, har varje samägare rösträtt endast enligt den andel som han äger.)

Ett konstituerat delägarlags stämma sammankallas av delägarlagets styrelse och måste också sammankallas, om delägare som tillsammans företräder minst en tiondel av samtliga andelar skriftligen begär det för behandling av ett visst ärende.

I enlighet med lagen om samfälligheter bestäms i samfällighetens stadgar att kallelse till stämma skall ske minst 14 dagar före stämman i ortens mest spridda tidning (just nu Syd-Österbotten) och på byns anslagstavla. I stadgarna anges också att det i annonsen bör framgå var och när protokollet från stämman finns till påseende.

Vid delägarstämman får beslut fattas endast i de ärenden som har nämnts i kallelsen. Ordförande vid delägarstämman är en person som har valts av stämman. Över stämman sätts upp ett protokoll som undertecknas av ordföranden och minst en av stämman vald protokollsjusterare.

När ordförande valts uppgörs en förteckning över de närvarande delägarna och deras fastigheter samt storleken av fastigheternas andelar (röstlängd). Röstlängden blir godkänd, om majoriteten av de närvarande delägarna understöder detta. Om röstningsprincipen en man - en röst godkänts, behövs inte en röstlängd uppgöras enligt fastigheternas andelar.

En delägare kan befullmäktiga ett ombud att företräda honom vid delägarstämman. Enligt samfällighetens stadgar måste ombudet ha andel i delägarlaget. Ingen får rösta med ett röstetal som överskrider trettio procent av de närvarande delägarnas sammanlagda röstetal.

Som stämmans beslut gäller den mening för vilken flertalet röster har avgivits. Om rösterna faller lika, gäller den mening som har biträtts av majoriteten beräknad enligt huvudtalet. Faller rösterna lika även då, gäller den åsikt som ordföranden omfattar, om han är delägare. Om ordföranden inte är delägare eller då det är fråga om val, avgör lotten.

För delägarlagets beslut krävs att beslutet understöds av minst två tredjedelar av det sammanlagda röstetalet för de delägare som tagit del i omröstningen och av minst en tredjedel av de röstande, om beslutet gäller

1) försäljning eller utarrendering på längre tid än fem år av en samfällighet eller gemensam särskild förmån eller del därav,
2) varaktig ändring av ändamålet med samfällighetens användning,
3) ändring av delägarlagets stadgar,
4) upptagande av lån,
5) fastställande av avgifter som delägarna skall betala,
6) godkännande av ett avtal om sammanslagning av samfälligheter eller fogande av ett till en fastighet hörande område till samfälligheten mot delägarskap,
7) fördelning av delägarnas redskapsenheter på ett sätt som avviker från andelarna i vattenområdet,
8) överföring av ett fiskelags uppgifter för att skötas av ett fiskeområde, eller
9) nyttjande av ett samfällt vattenområde för fiske på något annat sätt än så att varje delägare själv eller den som lagligen utövar hans fiskerätt fiskar i vattendraget.

Ett beslut som avses i 1) eller 6) skall underställas domstol, om någon av de vid stämman närvarande delägarna kräver det. Beslutet skall fastställas om det har fattats i enlighet med lag och inte medför ekonomisk skada för en delägare som inte har understött beslutet.

 

En delägare som är missnöjd med ett stämmobeslut kan inom 21 dagar efter beslutet yrka att styrelsen kallar till ny stämma. Delägaren kan också direkt vända sig till tingsrätten inom 60 dagar från beslutet. Samma gäller också för styrelsebeslut. En delägare som inte deltagit i stämman har också besvärsrätt, men inte den delägare som varit med på stämman och röstat för beslutet eller inte låtit anteckna avvikande åsikt i protokollet.